fredag 25 juli 2008

När chefen blir sjuk

Om man är chef över andra chefer gäller det ibland att vara uppmärksam på vissa saker. När eller snarare om en av dina chefer blir sjuk gäller det att analysera situationen. Är det ett "normalt" insjuknande eller handlar det om något annat.

Under årens lopp har det talats mycket om huruvida en konflikt på jobbet egentligen är en grund till sjukskrivning. Oftast har intresset var koncentrerat omkring medarbetarna. Mycket sällan har chefens situation belysts. Men det är inte ovanligt att grunden till en chefs insjuknande egentligen är att något gått henne eller honom emot. Eller att chefen ofrivilligt tappat ansiket inför sina anställda.

De tre senaste årtionenas chefsutbildningar har i mångt och mycket gått ut på att stödja och underblåsa ledarnas egon. Cheferna har bibringats uppfattningen att de är särskilt utvalda och uppbär alldeles särskilda egenskaper. En sådan egenskap är att vid varje tillfälle ha rätt.

Många chefer är inte rustade att ta motgångar. Man blir handfallna och rådlösa när verkligheten hänsynslöst tränger undan en inre skönmålad och egenfabricerad situationsbild. I många fall blir konsekvenserna än värre - man tvingas ta time out via en sjukskrivning. Några dagars vila och eftertanke brukar för det mesta räcka för att lägga om den inre bilden.

Misstänker du att en underordnat chef lider kval pga besvikelser och motigheter är det du som chef som måste ta ditt ansvar och hjälpa till. Även chefer är människor.

torsdag 24 juli 2008

Göra chefskarriär (3)

Du kan lura dina överordnade, men inte dina underordnade. Sålyder ett gammalt, men ofta upprepat ordspråk. Hur skall som chef din blick vara riktad. Uppåt mot dina uppdragsgivare, nedåt i organisationen eller kanske ut mot marknaden. Frågan är intressant.

Jag skulle vilja se på saken enligt följande. Förr riktades chefsuppmärksamheten mycket nedåt i organisationen. I nutid blickas det mest uppåt i organisationen. Men framtiden tillhör dem som blickar ut från organisationen.

En chef som satsar på kommande tider skall i fallande prioritetsordning ha sitt intressen riktade mot marknaden, mot personalen och mot uppdragsgivaren. Ett sådant synsätt ger en stabil pyramid. Det är marknanden som är basen för all verksamhet och det är personalen som utför jobbet. Men utan marknad inga jobb.

onsdag 23 juli 2008

Göra chefskarriär (2)

Som sagt, karriär kan man som chef göra antingen på egna förtjänster eller med hjälp av andras misstag. Den senare varianten synes ha blivit vanlig och bitit sig fast i vår samtid. Den chef som valt den senare varianten har snabbt lärt sig att delegera allt ansvar, skylla ifrån sig alla misslyckanden på andra och ta åt sig äran för all framgång. Om man vill kan man kalla det ett svart chefsskap.

Men hur ser då ett bättre och vitt chefsskap ut? Ja, då blir det genast lite svårare. Ett vitt chefsskap bygger på mogen hållning, ansvar för uppgiften, blick för kunden och respekt för medarbetarna. Att det finns ett samband mellan marknaden (i form av nöjda kunder/avnämare) och ett gott inre kulturklimat i organisationen är nog ställt utom allt tvivel. Frågan är bara hur är riktningen? Skapar ett gott inre klimat nöjda kunder eller är det nöjda kunder som skapar det goda inre klimat.

Min erfarenhet är att nöjda kunder skapar det goda inre klimatet. När det finns en bra efterfrågan och goda kundresponser känner personalen sig behövd. Slutsatsen av detta är att chefen måste ägna mycken tid åt att förstå marknaden och se till att produkter och tjänster motsvarar efterfrågan. Det finns ingenting som är så förödande för ett ett företag som när marknaden sviktar. Då dalar också trivseln och motivationen hos personalen. För att inte tala om lönsamheten.

tisdag 22 juli 2008

Göra chefskarriär (1)

Som chef gör man karriär på det resultat som ens enhet åstadkommer. Så är det mestadels, och tur är väl det. Men goda resultat är i sanningens namn ingen osviklig garanti för att bli sedd och befordrad. Den strategi man som framåtsträvande chef måste välja är en funktion av kulturklimatet i organisationen.

Ibland är det faktiskt så att du gör bäst och säkrast karriär genom att inte synas. Då är du inget hot mot din chef. Du uppfattas som lojal. Det kan också vara så att ett ännu bättre karriärsätt är att peka på andras fel, misstag och brister. Självklart inte chefens, men väl de andras personers fel som din chef uppfattar som konkurrenter etc. Visst kan man ha etiska invändningar, men verkligheten är ändå som den är!

Så innan du anlägger din chefsstil bör du tänka igenom vilken kultur som råder i det företag som du är anställd i. Och när du är klar över detta kan du anpassa din strategi härefter. En bra strategi som håller i nästan alla lägen är att se till att din enhet gör bra resultat, men att du tillskriver din chef äran för detta! En låg profil verkar att räcka längst.

måndag 21 juli 2008

Härska eller tjäna

En av chefens viktigaste uppgifter är att hålla rätt kurs. Eller om man så vill - Se till att verksamheten gör rätt saker. På så sätt är det nödvändigt för chefen att härska. Men en skuta som står stilla pga att motorn inte går är inte mycket att ha - Även om fören pekar åt rätt håll. I en organisation handlar det om att personalen som motor måste kunna fungera och stadkomma arbete och desutom saker rätt!

Goda arbetsinsatser gör personalen när man trivs. Personalen måste relativt ofta få återkoppling, stöd, hjälp, uppmuntran, beröm mm. Och i detta sammanhang måste chefen vara den aktiva parten. Därför är det viktigt för chefen att också tjäna. Om du är chef - Fråga ärligt hur dina medarbetare har det och försök göra ditt bästa för att alla skall trivas. Som chef måste din hand både kunde peka och hjälpa till. Men merparten av tiden skall handen tjäna!