fredag 13 mars 2009

Rätt utbildning hjälper cheferna!

En ganska vanlig rubrik är - Mer än hälften av cheferna känner otrevnad på jobbet. En annan vanlig rubricering när man i korta ordalag vill beskriva chefernas arbetssituation är - Hälften av Sveriges chefer vill byta jobb under året.

Egentligen är det inte konstigt att det är så här när man tänker över hur de senaste fyrtio årens chefsutbildning har utvecklats. Är man snäll kan man säga att utbildningen efterhand har fått ett helikopterperspektiv. Men man kan också se det som om utbildningen för länge sedan förlorat kontakten med den verklighet som den skall omsättas i.

Så gott som all chefsutbildning utgår från den i samhället inflätade behaviorismen! Kortfattat har behaviorismen tre baskomponenter nämligen struktur, kontroll och framtid. Samtliga delar syftar till att styra verksamheten och därmed personerna i verksamheten. Jag är ingen vän av behaviorismen, men jag säger inte att uttolkarna i alla delar är ute och cyklar – möjligtvis bara att de flesta cyklar åt fel håll och utan karta.

Självklart måste man i en organisation tala förutsägelser om framtiden. Allt annat vore tjänstefel. Men behaviorismen fixerar sig vid utsagor om framtiden, och som nästan alltid innebär en prolongering av en tidigare trendkurva. Därför överraskas man titt som tätt och blir handlingsförlamade när omvärldsutvecklingen tar sin egen väg. När jag talar om framtid menas beredskap att handla i med och motgång, uppgång och nedgång. Man måste kunna ställa om verksamheten på en femöring och ta ansvar för framtiden.

När behavioristerna talar om struktur menar de oftast organisationsscheman, dvs. den på ett papper synliga strukturen. När jag talar struktur menar jag flödesscheman, dvs. scheman hur varan eller tjänsten kommer till och vem som gör vad. Organisationsscheman blir för mig en ansvarsspegling av flödet.

När behavioristerna talar kontroll menas kontroll av beteende, dvs. hur man skall manipulera medarbetarna till önskat uppförande och handlingssätt. När jag talar kontroll menar jag uppsikt över och ansvar för produktionen, dvs. att skapa rätt kundkvalitet.

Vi laddar cheferna fel! Om man i utbildningen ständigt lyfter fram behaviorismen och därtill lägger tyngdpunkten fel är det naturligt att cheferna inte känner igen sig i vardagen och blir frustrerade. Och när man är frustrerad hamnar man i fel energiläge och vill fly från eländet.Min uttolkning av behaviorismen innebär att cheferna får ta ansvar och befinna sig mitt i verkligheten. Och med ansvar och insikt följer trivsel.