fredag 15 oktober 2010

Ledarskap – Cheferna måste skärpa sig när det gäller sjukskrivningarna

Ofta får jag vittnesmål om hur dåligt många chefer fungerar när det gäller de anställdas sjukskrivningar. Försyndelserna är så många att man blir matt vid blotta tanken.

Om någon anställd sjukskriver sig är det chefens skyldighet att i stort sett direkt ta en kontakt och fråga - Hur det är? Och vad man gemensamt eller på annat sätt kan göra. Men, oj vad det slarvas på denna punkt. Det finns anställda som kan vara borta en månad utan att höra ett ljud från sin chef. Detta är oförsvarligt. Chefen har en skyldighet att så långt möjligt är se till att en anställd inte blir sjuk och vid sjukdom skall han eller hon snarast underlätta återgång i arbetet helt eller delvis. Det är chefens uppgift är att ge den anställde stöd, råd och hjälp under sjukskrivningen och under rehabiliteringen.

Varje arbetsplats är skyldig att ha nedtecknande rutiner omkring arbetsmiljöfrågor och hur chef och anställd skall handla vid inträffad sjukdom. Ingen av parterna skall kunna skylla på att det inte finns rutiner eller avsaknad av tid. Tar inte arbetsgivaren självmant fram rutiner är det personalorganisationernas skyldighet att kräva rutiner. Hjälper inte detta får man vända sig till arbetsmiljöverket. Det kan synas hårt, men såsom det slarvas på vissa företag måste hårda påtryckningar till. Och när väl rutinerna är på plats skall de följas. Följer inte arbetsgivaren rutinerna får facken än en gång ryta till. ”I värsta fall” får hjälp tas från arbetsmiljöverket.

Det är arbetsgivaren som enligt lagen har ansvaret för att arbetsmiljön inte ger upphov till olycksfall eller ohälsa, och arbetsgivare och arbetstagare skall gemensamt verka för att skap en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren kan inte och får inte fly sitt ansvar!