fredag 8 januari 2010

Ledarskap - De förtroendevalda måste återta ansvaret för ledningen av kommunerna

Följande citat är hämtat från Sveriges kommuners och landstings (SKL) hemsida. Texten är antagligen skriven av tjänstemän, men den utgör dock ett officiellt dokument för SKL.

”Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.
Nämnderna: ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
genomför beslut som fattas i fullmäktige.
I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.”

Det är fullständigt uppåt väggarna påstå att tjänstemännen utför det dagliga arbetet i nämnderna. Möjligtvis åt nämnderna. Men citatet speglar dagens ämne nämligen att de förtroendevalda måste återta ansvaret för ledningen av verksamheterna i kommunerna och framför allt för äldreomsorgen. Allt arbete som tjänstemännen, utför görs på delegation av politikerna, och det är den politiska ledningen som är ansvarig. Det säger sig väl självt att politikerna har ansvaret för hur äldreomsorgen är organiserad. Eller? Med tanke på alla vårdskandalerna kan man faktiskt undra om politikerna avsagt sig sitt ansvar? Och kanske det till och med är så att intresseorganisationen SKL faktiskt menar vad de skriver – Politiken är överflödig.

Men citatet beskriver den verklighet som råder – Vi har fått en tjänstemannaledning som styr och ställer utan regler eller inriktning från politiskt håll. Och resultatet låter inte heller vänta på sig. Skandalerna inom äldreomsorgen står på sina håll som spön i backen. De förvaltningar som har hand om äldreomsorgen har blivit övertunga i den administrativa överbyggnaden på bekostnad av personalen som verkar på fältet. Det går allt fler byråkrater på varje undersköterska. Men det går att bryta utvecklingen om politiken orkar och förmår att åter ta kontroll över verksamheten.
Det finns tre viktiga saker att ta itu med 1) Se till att ha rätt chefer i de centrala funktionerna 2) Organisera verksamheterna på rätt sätt 3) Avskaffa symbiosen mellan den politiska ledningen och förvaltningsledningen.

I detta inlägg hoppar jag över vad som är en bra chef och hänvisar till mina löpande texter i chefsbloggen. I vad gäller att organisera rätt vill jag bara kort peka på vikten av att den centrala administrationen minskar sitt byråkratiska inflytande i organisationen och istället avlastar genom ökat servicestöd åt de producerande enheterna. Den tredje punkten är den känsligaste – Förtroendemännen måste sluta att gå i armkrok med de ledande tjänstemännen och verkligen hålla rågången mellan de olika rollerna ren och fri.

Förtroendemännen måste som under tidigare årtionden lära sig att ställa krav på förvaltningarna. Ställ krav på organisationens effektivitet, ställ krav på produktionsmängd och kvalitet, ställ krav ekonomisk rationalitet. Ställ krav på nöjdhet hos avnämare och anställda. Med andra ord – håll förvaltningarna i lite stramare tyglar till gagn för medborgarna. För medborgarna är uppdraget!