fredag 4 juli 2008

Våga vara impopulär

Alla chefer vill vara populära hos medarbetarna och i den övriga chefskretsen. Och självklart ligger det i sakens natur att man som människa vill vara väl sedd. Men strävan efter populariteten får inte bli det mest eftersträvade målet.

Den chef, som lägger alltför stor vikt vid att vara alla tillags och ständigt vara överpositiv, kommer att tära på sitt eget förtroendekapital. Följden blir att människor i omgivningen börjar se den lealösa chefen som närmast en pajas som frånsagt sig sitt chefskap och lämnat över makten i andras händer. Verksamheten som chefen svarar för får automatiskt - på alla plan - en lägre status. Personalen har ingen banérförare som med kraft för deras talan.

Chefsskap fordrar både samverkansförmåga och integritetsklokskap. Och ibland måste chefen våga vara impopulär. Det är genom att ta ställning som ett ansvarstagande tydligast manifesteras. Och genom att inte alltid vara förutsägbar ökar respekten för chefsskapet.

torsdag 3 juli 2008

Vårda nätverket

Framgång i arbetslivet kräver ett stort kontaktnät eller som det numera kallas nätverk. Utan tvekan har man - framförallt som chef - nytta av att ha goda kontakter från många utgångspunkter. Men det är också viktigt att inse nätverkens förusättningar och begränsningar.

Så länge du har en position och stiger i graderna kommer ditt nätverk successivt att vidgas och stärkas. Framgång föder framgång. Skulle din karriär däremot plana ut eller tom gå kräftgång kommer du att märka att nätverket krymper och blir mer eller mindre gagnlöst. Förklaringen är att nätverken i de flesta fall är positionsrelaterade och inte som man lätt kan tro personrelaterade.

Mången framstående person, och inte minst politiker, har fått uppleva fenomenet. Man tror att man även efter sin avgång, skall få betyda något och vara i centrum. Så blir sällan fallet. Som chef är det därför viktigt att vårda ett stabilt inre nätverk som man kan ha nytta av när man som bäst behöver det. Gör en lista på ditt viktiga inre nätverk och vårda kärleksfullt denna personkrets. En dag är sannolikheten stor att du kommer att vara tacksam mot dig själv för att du tänkte till i tid.

onsdag 2 juli 2008

Med ryggen mot framtiden

Det man inte lyckas förändra på första chefsåret, det kommer man inte heller att lyckas med senare. Med denna devis som ledstjärna går många chefer in i sitt nya jobb. Man tar i för kung och fosterland, på alla områden. Det gamla är dåligt och värdelöst medan det nya är toppen och värdehöjande.

Det är bra att en ny chef har vilja och idéer. Det är till och med nödvändigt. Problemen uppstår när det nya chefen inte har något substantiellt att komma med för framtiden utan lägger all sin kraft på att berätta hur dåligt det gamla var. Chefen blickar ständigt bakåt. En sådan organisation leds baklänges in i framtiden. Dessutom uppstår det stora spänningar i företaget. När chefen klankar på det gamla, kritiserar han direkt eller indirekt medarbetarna. Ett sådant skick brukar inte vara länge!

tisdag 1 juli 2008

Fokusera på möjligheterna

En vanlig sjuka inom den offentliga sfären är att ha möten. Av alla slag och för alla tillfällen. Varje enhet måste minst en gång i veckan ha ett gemensamt och obligatoriskt möte där chefen mest håller hov och njuter av att höra sin egen röst. När medarbetarna någon gång lyckas tränga in ett ord mellan chefens njutningar så handlar det oftast om antydan till ett problem.

Uppstarten är att en medarbetare gör en anspelning till problemet, nästa person tar vid och säger lite till och därefter öppnas slussen. Så är problemet definierat och lagt upp för samtal. Nu deltar alla i samspråket. Först försöker chefen få bort samtalet genom att hänvisa till något dokument eller till annan tidpunkt. När detta inte går har han bara ett val nämligen att delta.

Tänk så mycken tid det går att samtala omkring oftast fiktiva problem oftast av relationskaraktär.När man har möten skall fokus vara på kundnytta, effektivitet, produktivitet et cetera. Och allt under möjligheternas ljusa stjärna. Fyra av fem möten skall ha bäring på möjligheter. Dödgrävarnas eviga fokus på sina relationsproblem får inte ta upp tiden mer än på vart femte möte.

måndag 30 juni 2008

Eliten utgör norm

Andra följer inte vad du som chef säger utan vad du gör. Lev och verka därför som du lär. I en organisation är det cheferna som sätter andan. Chefernas kultur blir förr eller senare norm i företaget. Hakar cheferna tex starkt på samhällsandans individualiserings- och ekonomiseringsvåg så har vi snart motsvarande egohållning på väg ut i företaget. Verksamheten kan då riskera sättas på undantag och den egna jaget och plånboken tar överhanden.

I företag med tydliga och starka ägare såsom familjeföretag tillåts inte andan spåra ur. I offentliga organisationer tenderar det tyvärr att bli alltför vanligt med denna osunda form av verksamhetsoptimering. Därför är det viktigt att eliten i form av cheferna sätter sina egna värderingar under lupp. Tänker efter vad man säger och menar det man säger. Att med munnen säga en sak gällande för andra, men dolt tycka annorlunda för sig självt håller inte. Omgivningen registrerar det dolda. Till sist: Det är också viktigt att rekrytering av cheferna sker med gott omdöme. Och det betyder i min tappning - Fler konkreta chefer.