fredag 5 september 2008

Stärka medarbetarnas engagemang

För många år sedan kom jag i kontakt med ett företag som lät sina medarbetare skriva en rad i företagets externa tidning. Målet var att skapa en närmare relation mellan företaget och de anställda och självklart också att visa upp en bred och god kontaktyta mellan företaget och kunderna.

Greppet har av olika skäl inte fått så många efterföljare, kanske främst pga att de anställda inte vågar eller tycker sig kunna uttrycka sig i skrift. Men tiderna förändras. Vi har nu nya generationer anställda, men vi har också många äldre som på sin fritid håller på med bloggar och andra lite mera nutida uttrycksformer. I detta måste företagen hänga med. Se bloggen som en kulturförstärkare och en marknadsförare.

Låt företagets hemsida ha en blogg för de anställda där man kan uttrycka olika funderingar. Jag vill inte hävda att en blogg skall vara helt fri, men dock relativt öppen för många intressanta synpunkter om företaget och produkterna. Snart kommer det att visa sig att denna blogg blir företagets mest besökta webbsida. Och det som händer på marknadssidan får en omedelbar påverkan på trivselsidan.

torsdag 4 september 2008

Arbetsmiljön igen!

Jag har en tendens att då och då återvända till arbetsmiljöfrågor. Det är som om dessa särskilt pockar på uppmärksamhet inom mig. Den här gången tänkte jag ta upp anhöriga! En lite udda och bortglömt vinkling måhända? För mig handlar det om sökande efter nycklar och metoder.

Ledsamt nog kan vi som medarbetare påverkas negativt i samband med organisationsförändringar, uppsägningar, marknadsdalar mm. Detta nästan oavsett hur väl och klokt man som chef försöker hantera situationen. Förändringar påverkar alla. Det som möjligtvis skiljer är den enskildes sätt att hantera påfrestningarna. En del tar ut bekymren lite mer publikt, andra bär inom sig.

Men hur eller på vilket sätt vi som enskilda medarbetare än reagerar så finns en nära personkrets som alltid berörs och det är anhöriga till oss. Utan att ha någon mera fakta i målet så tror jag att vi borde vara mer uppmärksamma på anhörigfrågan i samband med förändringar. När jag i medarbetarsamtal eller vid andra tillfällen haft möjlighet att närma mig denna fråga har jag blivit överraskad. Det är ofta, ja allför ofta, som anhöriga börjat uppvisa sjukdomssymptom när famlijemedlemmen haft det svårt på jobbet.

Jag har ingen färdig lösning eller strategi för att hantera "problemet". Jag har så här långt fått nöja mig med att uppmärksamma saken och försöka indirekt, via medarbetaren, tala fram en utväg. Någon gång har jag fått hjälp av företagshälsovården att söka möjlig lösning för den anhörige.

onsdag 3 september 2008

Varför kvalitet

Kvalitetfrågor har varit på modet i företag och organisationer under de senaste årtiondena. Åtminstone i hänseendena att vi uppmärksammat och talat om dem. Själv har jag under årens lopp haft en mera avvaktande hållning till uppmärksamheten.

Kvalitet är inte något nytt i verksamheterna. Man har alltid i företag, myndigheter mfl. haft en vilja att ha leverera bra produkter och tjänster. Och detta utan att man haft särskilda kvalitetsenheter och -chefer.

Själv har jag som chef mindre funderat över vad kvalitet är och hur den skall definieras och uppnås. Jag har mer varit intresserad av varför intresset för kvalitet så plötsligt blommande upp i början och mitten på åttiotalet. Varför har vi detta kvalitetsintresse? Varför uppstod det? Vilka var de verkliga drivkrafterna. Enligt min enkla tankevärld vill jag gärna ha ordning på varför innan jag tar itu med hur och vad frågorna!

Trots sökande har jag varken i svensk eller utländsk litteratur kunnat finnat att någon skribent mera seriöst arbetat med varför-fråga. Det är som om alla betraktar intresset för kvalitet som självklart. Det nya ligger nog i att kvalitet fått uppmärksamhet i akademiska kretsar och som en ny och spännade organisatoriskt fråga. Därför kom den att bli självgående. Tips om varför kvalitet kom på modet tas tacksamt emot!

tisdag 2 september 2008

Engagemang!

Chefer måste själv visa engagemang om att all annan personal skall göra det. Vad är det som skapar engagemang? Ja, den som det visste. Själv lutar jag åt att kedjan ser ut som följer Engagemang ←- Trivsel ←- Efterfrågan, dvs engagemang skapas av trivsel som i sin tur bygger på efterfrågan. Och kedjan gäller för både chefer och personal!

Egentligen är det Efterfrågan som är nyckeln i kedjan. Dels handlar dels marknadens efterfrågan på de varor och tjänster som företaget producerar, dels handlar det om marknadens efterfrågan av personalen.

Marknadens uppskattning av det som produceras är rena smörjmedelet för trivseln. Men efterågan i form av anställningsbarhet för chefer och personal är i lika hög grad av betydelse för trivseln. Av detta följer att man som chef måste tänka annorlunda. Utöver att ha rätt utbud av varor och tjänster, måste chefer se till att på olika sätt kompetensutveckla sin personal så att de förblir attraktiva och kan anställas av andra! Då trivs personalen och då stannar de kvar i din verksamhet under stort engagemang.

måndag 1 september 2008

Medarbetarsamtal

Idag tänkte jag kort spegla utvecklingen för medarbetarsamtalen eller utvecklingsssamtalen. För trettiofem år sedan hade vi inga sådana samtal och fråga är om verkligheten är så mycket bättre idag?

Medarbetarsamtalen eller motsvarande kom som en spinoff effekt till den, under andra halvan på sjuttiotalet, genomförda medbestämmandelagstiftningen. Det fanns en uppriktig och ärlig vilja att lyssna på och ta tillvara allas kunskap och engagemang. Arbetsgivarna skulle lyssna på personalen och vice versa.

Inledningsvis kom samtalen mycket att handla om kafferaster, gardiner, belysning och annat - Samtalsämnen som låg långt borta från den svåra delen delen, relationer. Men ganska snart byggdes samtalen på med vad chefen tyckte om den anställde. Det fanns tom chefer som vågade öppna den andra riktningen och låta personalen tycka till om sin chef. Därefter byggdes samtalen på med de krav som arbetsgivaren ville framföra till den anställde med uppföljning nästkommande år.

Av all utveckling har vi idag oftast bara kvar kravställandet. Dock utan uppföljning! Medarbetarsamtalet har blivit en monolog där chefen ensidigt framför det man som arbetsgivare förväntar sig av den anställde. Kallas av många H/R.

En kanske i alla delar inte så bra utveckling kan man säga. Det minsta ett medarbetarsamtal skall innehålla är kravställande med tillhörande uppföljning, samt en ömsesidigt spegling mellan chef och anställd av hur man uppfattar sin inbördes relation.